قبلناپیگیری دیدگاه داشتیم

الانم فعاله؟؟؟{-36-}
2019/07/17 - 11:43
دیدگاه
mester

بله..فعاله

1398/04/26 - 11:54 ·
Laila_61

چ عجب .خب کجاست

1398/04/26 - 11:55 ·
Amir-ali

قبلنا نداشتیم...الان فعاله

1398/04/26 - 11:56 ·
mester

مش رجب..گوشه سمت راست بالا..

1398/04/26 - 11:56 ·
Amir-ali

کنار عکس اون کسی که پست گذاشته...یه فلش روبه پایین هست ...اونو بزن

1398/04/26 - 11:57 ·
Laila_61

مرسی مش قربون

1398/04/26 - 11:58 ·
Laila_61

ممنونم اقا امیر

1398/04/26 - 11:58 ·
mester

خواهش ننه سکینه

1398/04/26 - 11:58 ·
Amir-ali

چاکریم بانو

1398/04/26 - 11:58 ·
Laila_61

خخخخ زهرمار

1398/04/26 - 12:00 ·
mester

{-a203-}

1398/04/26 - 12:00 ·
Laila_61

بزرگوارید جناب

1398/04/26 - 12:00 ·
mester

{-56-}

1398/04/26 - 12:03 ·
Laila_61

{-a70-}

1398/04/26 - 12:03 ·
mester

{-59-}{-60-}

1398/04/26 - 12:05 ·
Laila_61

حقته مش قربون

1398/04/26 - 12:06 ·
mester

اخه چرا ننه کوکب
من که راهنماییت کردم

1398/04/26 - 12:11 ·
Laila_61

خب شما شروع کننده بودی

1398/04/26 - 12:27 ·
mester

من بگم
شما باید تشکر و قدرانی کنی

1398/04/26 - 13:08 ·
Laila_61

ن بابا مش قربون چ ادعاش میشه

1398/04/26 - 13:27 ·
mester

بله دیگه
ای بابا ننه سکینه هم ننه سکینه های قدیم{-a75-}

1398/04/26 - 14:27 ·
Laila_61

ننه سکینه رو نمیدونم ولی لیلا فقط لیلای جدید

1398/04/26 - 18:56 ·
mester

بقول شاعر

لیلا لیلا لیلا ابرو کمونی لیلا
لیلا لیلا لیلا شیرین زبونی لیلا
سیاه چشمون چرا نامهربونی لیلا

1398/04/26 - 21:11 ·
Laila_61

میشه بگی شاعرش کیه

1398/04/26 - 21:21 ·
mester

مش قربون{-33-}

1398/04/27 - 00:16 ·
Laila_61

ذلیل بشه مش قربون{-a129-}

1398/04/27 - 00:21 ·
mester

{-34-}

1398/04/27 - 00:21 ·