انگشت های عاشقت,
رسواترین راهبه های جهانند.
و سینه ام
کلیسای کوچکی
پُر از ارگ های بیقرار!

2019/07/17 - 11:48 در دوستان قدیمی نایس فان