سوال سختی پرسیدم کسی جواب نمیده{-57-}{-15-}

2019/07/17 - 11:53
دیدگاه
mester

یادمه قبلنا اینجا سرو سامونی داشت
تا کسی سوالی میپرسید
آدم بود با سرعت بالا ج میدام
مخصوصا اگه خانم بود {-33-}

1398/04/26 - 12:07 ·
Laila_61

اون مال قبلنا بود مش قربون

1398/04/26 - 12:11 ·
mester

اهوم..یادش بخیر..

1398/04/26 - 12:12 ·
Laila_61

خخخخخ نخور غم گذشته گذشته برنگشته ..

1398/04/26 - 12:18 ·
mester

بله
در فکر آینده باش

1398/04/26 - 12:19 ·
Laila_61

جای معین خالی خخخخ

1398/04/26 - 12:26 ·
mester

یادش گرامی{-a131-}

1398/04/26 - 12:27 ·
Laila_61

خخخخخخ

1398/04/26 - 12:38 ·