ات چه مهربانۍ دارد
چون ڪه می آید،،،
هیچ باغچه اۍ را
بۍ نمۍگذارد !
2021/05/21 - 00:51 در A-D-M