من فکر می کردم
سالها باید یکی یکی سپری شوند
تا هر بار آدم
یک سال بزرگ تر شود
اما این طور نیست،
این اتفاق یک شبه رخ می دهد...!

2019/07/17 - 13:39 در دوستان قدیمی نایس فان