سكوت كن دلم!
سكوت كن..
اينجا سكوت اجباري ست..
اگر چه حرف و غزل در نگاهمان جاري ست..
اما...
هيچكس ان را نمي خواند..
كسي نيست كه احساست را درك كند..
باور اينكه كسي باورت ندارد سخت است..
كسي معناي حرفهايت را نداند سخت است..
سخت است سكوتي كه توام با غفلت باشد..
با مرور خاطره هايم سكوت غمبارست..
چقدر زمان به تندي مي گذرد..
ثانيه ها مي گذرند بدون انكه به عقب برگردند..
اي كاش..
در نگاه ديگر
2021/05/23 - 23:50
دیدگاه
mohammad123

سكوت كن دلم!
سكوت كن..
اينجا سكوت اجباري ست..
اگر چه حرف و غزل در نگاهمان جاري ست..
اما...
هيچكس ان را نمي خواند..
كسي نيست كه احساست را درك كند..
باور اينكه كسي باورت ندارد سخت است..
كسي معناي حرفهايت را نداند سخت است..
سخت است سكوتي كه توام با غفلت باشد..
با مرور خاطره هايم سكوت غمبارست..
چقدر زمان به تندي مي گذرد..
ثانيه ها مي گذرند بدون انكه به عقب برگردند..
اي كاش..
در نگاه ديگران بتوانيم سادگي را بيابيم..
بايد ساده فكر كرد..
چقدر دلم براي سادگي ادم ها تنگ شده است..
اگر چه حرف و غزل ناتمام مانده ولي..
در دنياي من سكوت بايد كرد..
سكوت اجباري ست..
سكوت كن....
سكوت كن دلم!!!

1400/03/2 - 23:50 ·
aylar

{-35-}

1400/03/3 - 12:38 ·
mohammad123

{-35-}

1400/03/3 - 12:44 ·