گاهی، هرازگاهی، گهگاهی دلم برایت تنگ می‌شود،
جانم برایت می‌رود. چشمانم بغضش می‌شکند،
قلبم از جایش کنده می‌شود. من، اسم این گاه و بی‌گاه‌ها
را گذاشته‌ام مُدام...
مُدام
دلم برایت تنگ می‌شود
مُدام جانم می‌رود
مُدام چشمانم بغض می‌شکند
و مُدام ...
2021/05/24 - 02:19 در شمس و برترین های ققنوس