قدمی بردار بر سوی من،
بگذار کمی نزدیک اَت شوم
نگاهی بینداز بر روی من،
بگذار ز نگاهت گنه کار شوم
دستی بکش بر موی من،
بگذار ز گرمای دستت آرام شوم...

-سین کاف
2021/05/24 - 02:19 در شمس و برترین های ققنوس