با بوسه ای بر جامِ لبانت
شدم "باده پَرَست"
ساقی‌ام باش که جز جامِ لبانت،
ندارد اثری هیچ شرابی بَرین آدمِ مست...!

-سین کاف
2021/05/24 - 02:19 در شمس و برترین های ققنوس