پیدایت می‌کنم،
پیدایت می‌کنم و باز هم همه‌ی عکسهایت را کنار هم می‌گذارم و ذوقت را می‌بینم که می‌گویی تمام اینها منم!
پیدایت می‌کنم و باز هم خاطراتی را مرور می‌کنم که تو جزء به جزء‌اش را هنوز هم به یاد داری،
پیدایت می‌کنم و یک دنیا راز برایت می‌گویم، می‌دانم تا ابد حتی برای خدا هم تعریفشان نمی‌کنی،
پیدایت می‌کنم تا فقط یک دل سیر نگاهت کنم،
پیدایت می‌کنم و این بار تو را بیشتر از همه جانم دوست می‌دارم.
خلاصه که پیدایت می‌کنم...
2021/05/24 - 02:20 در شمس و برترین های ققنوس