اذان مغرب به افق تهران است چشمهایت
وقتی در آن مهربانی را فوج فوج رصد می‌کنم،
باید وضو بگیرم اقتدا کنم،
اما نمی‌دانم چرا من عاشق طلوع چشم هایت می‌شوم،
عین نماز صبح...
در آن هم خوبی را رصد می‌کنم...
تو چه می‌کنی که این همه باید ستایشت کنم...
2021/05/24 - 02:20 در شمس و برترین های ققنوس