مهرسایی ... بیو بخلم ...

img src=
2021/05/25 - 19:24
دیدگاه
mehrsa

چطوری عزیزمم

1400/03/4 - 19:30 ·
mehrsa

{-49-}

1400/03/4 - 19:31 ·
manam98

جووون مهرسایی ... دلم واست تنگولیدع بود ...{-49-}

1400/03/4 - 19:34 ·
mehrsa

فداتشم مهربون چرا نبودی

1400/03/4 - 19:35 ·
manam98

خدا نکنع قشنگم ... رفتع بودم دیدن عزیزجونم ...

1400/03/4 - 19:37 ·
mehrsa

نت نداشتی

1400/03/4 - 19:37 ·
manam98

داشتم ... ولی مهم تر از نت اونجا بود ...{-2-}

1400/03/4 - 19:38 ·
mehrsa

افرین اره والا خوش گذشت بهت

1400/03/4 - 19:40 ·
manam98

اوهووم ... مجازی فقط وختای اضافع ... جات سبز نازنینم ... کلی انرژی گرفتمو برگشتم

1400/03/4 - 19:44 ·
mehrsa

خوشبحالت ما ک انقد خونه موندیم پوسیدیم

1400/03/4 - 19:47 ·
manam98

عزیزم فدای تو ... الانع کروناس ... من ک باید مرتب برمو برگردم

1400/03/4 - 19:50 ·
mehrsa

ان شالله همیشه خوش بگذره بهت گلم

1400/03/4 - 19:51 ·
manam98

فدای تو بشم عزیزم ... خودت خوبی ... نی نی حالش چجورع ... رفتی خونع یا هنوز مهمونی

1400/03/4 - 19:52 ·
mehrsa

خدانکنه عزیزم.هنوز اینجوییم نرفتیم چون اونجا همه کرونا گرفتن

1400/03/4 - 19:55 ·
mehrsa

دخوری هم خوبه

1400/03/4 - 19:55 ·
manam98

خدا رو شکر ک خوبین ... واای مهرسا بچع رو نبری اونجا ... بمون تا خطر رفع شع ...

1400/03/4 - 19:59 ·
mehrsa

اره یک‌ماهه اینجاییم‌ اونا دو هفتس درگیرن

1400/03/4 - 20:00 ·
manam98

بمون عزیزم ... سلامتی مهمترع... اونام خوب میشن

1400/03/4 - 20:02 ·
mehrsa

اره والا الان سوکند دوهفته تو بزمارستانا اسیر بودیم از زندکی افتاده بودم

1400/03/4 - 20:03 ·
manam98

خدا نکنع ... اسمشو نیار ... خود ب خود استرس میگیری ... درُس میشع نگران نباش عزیزم

1400/03/4 - 20:06 ·
mehrsa

فداتم مهربون

1400/03/4 - 20:13 ·