دل هیچکی مث من غم نداره

2021/05/26 - 00:41
دیدگاه
mahtaa-72

دل هیچکس بی غم نیس.همه مونم فکر میکنیم غم هیچکس قد بزرگی غم ما نیس

1400/03/9 - 00:12 ·
shahramsol1370

گل گفتی آی گل گفتی ... اما یکمی شل گفتی

1400/03/9 - 00:18 ·
mahtaa-72

گل بود ولی شل نبود! واقعیت بود

1400/03/9 - 00:20 ·
shahramsol1370

فرمایشت متین

1400/03/9 - 00:22 ·
mahtaa-72

ممنون{-11-}

1400/03/9 - 00:24 ·