•چهار دروغی که اغلب به خودمان می‌گوییم:
١)من قربانی گذشته هستم: شما قربانی گذشته تان نیستید، اما به خاطر رها نکردن گذشته تان قربانی زمان حال تان می شوید٢)زمانی که فلان چیز را داشته باشم، خوشحال خواهم بود: با رسیدن شما به هدفتان حاصل نمی شود و اگر هم به دست بیاید موقت و زود گذر است، سعی کنید ارزش های درونی خلق کنید و همچنین شادی و نشاطتان را به یک هدف گره نزنید، شاد بودن محصول درست زیستن است و غمگین بودن های گذرا نیز بخشی از زندگیست٣)اینکار را بعدا انجام می دهم: ما هیچ وقت نمیدانیم که در واقع چقدر زمان داریم، ممکن است روزی از خواب بیدار شوید و بفهمید که دیگر زمانی که برای انجام کارها میخواستید انجام دهید ندارید.اگر به دنبال این هستید تا زمانی برسد که همه چیز امن و امان باشد و بعد شروع کنید،باید بدانید این زمان هیچگاه نمیرسد۴)هیچکس مرا نمی فهمد: شما تنها نیستید، فقط به این دلیل که دیگران با شما موافق نیستند شما نباید بگویید که درکتان نمیکنند. متفاوت بودن خوب است و گاهی گوش دادن به فردی با عقیده ای متفاوت، به شما کمک میکند تا خودتان را بهتر بفهمید
2021/05/27 - 12:49 در عشق اول