آدم‌هايى كه تنها بودن را انتخاب مي‌كنند، لزوما بى عرضه، بد تيپ و يا بد قيافه نيستند! آنها فقط به بلوغ فكرى رسيده اند و فهميده اند تنهايى آدم حرمت دارد. نبايد هر شخص از راه رسيده اى را به اين تنهايى راه داد..

| سهيل شهابى
2021/05/28 - 21:25 در چند قدم زیر باران