⁣دیدی آرام، آرام، آرام...دلمان به بی کسی
صدایمان به سکوت....و چشم هایمان
به تاریکی عادت کرده اند...
2021/05/30 - 18:50
پیوست عکس:
500x547_1612792590906826494.jpg
500x547_1612792590906826494.jpg · 500x547px, 34KB