به خیلیام باید گفت :


به ظاهر گر چه زیبایی به باطن مار کبرایی
2021/05/30 - 18:55