میدانی؟؟؟
فرق زیادیست ....
بین آدمی که پا به پای کسی پیر شود
تا آدمی که برای کسی پیر شود!
و دنیا این روزها !
پر از آدم های پیریست که؛
در بیست سالگی برای کسی تمام شدند

2021/05/30 - 19:17 در Facenama فیسنما
پیوست عکس:
0aef745bbdcf2109088790fee1d620a8-niksho-com.jpg
0aef745bbdcf2109088790fee1d620a8-niksho-com.jpg · 600x900px, 80KB