خدایا یه مدت بی حکمت و بی قسمت و بی برنامه یهویی حال بده....والا..
2021/05/31 - 10:27