کسی باید باشد
که بوی ماندن بدهد
کسی که در لحظه ب لحظه زندگیت حضور داشته باشدو تو،خیالت آسوده باشد از داشتنش.
کسی که هیچ گاه فکر نبودش به ذهنت خطور نکند چون به بودنش ایمان داری و میدانی رفتنش از محالات است
همانقدر که محال است در چله تابستان برف ببارد

2021/05/31 - 19:31