زیآدی محبــــتــ کـــردن و مــرآعآت کــردن

تـــوهُـــم زآســـتـــ و از صــد تآ مــآده تـــوهُـــم زآ بدتــره

تــوهُـــم خـطرنآکی به نــآم "" وظیـــفته""

و چِ خـــر خــوبــیه"" ایـــجآد می کـــنه

نکـــنین این کــآرو
.
.

:}
2021/06/03 - 15:18
دیدگاه
manam98

شت ... کی میای کی میری ... {-a139-}

1400/03/14 - 00:48 ·
Amir-off

مثه
خودت
بی
نظم
{-a147-}

1400/03/14 - 16:19 ·