چشمان تو
دریای خیزابه گرفته ایست
که مرا در تلاطم شور شیرینی از عشق قرار می دهد

2021/06/04 - 11:34