انحنای
اندام تو را

کلمات در هرسطر به آغوش میکشند
وآغوش من خالی از توست....
2021/06/04 - 16:02