هر روز هر ساعت هر ثانیه در خیالم به آغوش می گیرمت
و از لبان عنابیت شیره زندگی میچشم
این تن و لبان توست که هر لحظه به من جان میبخشد

2021/06/04 - 16:06