بدان قدرِ امروزت که شاید
اجـل آیــد فــردا را نبینــی

2021/06/05 - 09:51