مگر میشود دلتنگی را نوشت!!
از کدام سطر باید شروع کرد..
اصلا از کجا شروع میشود؟!
مگر دلتنگی سر و ته دارد؟!
دلتنگی را فقط میتوان گریه کرد..

2021/06/05 - 10:00