هرکس به میزانی که تنهایی نیاز دارد

عظمت دارد و بی نیاز تر است

2021/06/05 - 16:00