باید بروم ...
دلتنگ که شدی،
گلدان کوچک پشت پنجره را ببوس!
من،
یک روز که خیلی دلتنگت بودم
دلم را
2021/06/07 - 14:40
دیدگاه
mohammad123

باید بروم ...
دلتنگ که شدی،
گلدان کوچک پشت پنجره را ببوس!
من،
یک روز که خیلی دلتنگت بودم
دلم را
همانجا
خاک کردم....؟؟

1400/03/17 - 14:40 ·
_20_Pariya

خیلی قشنگه

1400/03/17 - 14:57 ·
mohammad123

ممنونم پریا...

1400/03/17 - 14:58 ·
_20_Pariya

چقد با حال من یکبه

1400/03/17 - 14:59 ·
mohammad123

چقدر باحال,ادامشو نگرفتم؟؟؟؟

1400/03/17 - 15:02 ·
_20_Pariya

حال ،روزم
متنه انگار حرف دل منه

1400/03/17 - 15:03 ·
mohammad123

خوبه توی دردامون با هم تفاهم داریم...

1400/03/17 - 15:05 ·
_20_Pariya

ارع خیلی

1400/03/17 - 15:07 ·
mohammad123

دلتون شاد...
غم و درد از شما دور....

1400/03/17 - 15:09 ·
_20_Pariya

هي

1400/03/17 - 15:12 ·