کاش میشد تنهایی را
در آغوش کسی
که دوستش داری غرق کنی...

2021/06/07 - 17:29