گم شدن را در خانه تمرین می کردیم

توی کمد پشتِ لباس ها پشتِ مبل بعد ها در خیابان پیاده رو ها کافه ها و بعد توی خودمان

2021/06/09 - 11:58
پیوست عکس:
500x1088_1542488334237106.jpg
500x1088_1542488334237106.jpg · 500x1088px, 87KB