اگر به آسانی از حرف دیگران آزرده شوی

اطراف تو را فقط افراد دروغگو احاطه خواهند کرد...

2021/06/14 - 11:48
پیوست عکس:
2321.jpg
2321.jpg · 697x320px, 268KB