تنها باش...

تنها قدم بزن..
ولی هیچ وقت اضافه
نباش..!!
2021/06/17 - 11:22