انتقام..؟!!

نه عزیزم...
وعده ی ما باشه
روزی که دلتنگم
شدی..
2021/06/17 - 11:55