دست هایت پل ارزوهای من

آغوشت امن ترین جای دنیا
نوازش هایت مرهم کهنه زخم هایم
چشم هایت ساحل ارامش دل طوفانی زده ام
پلک نزن، بگذار اسارتم را به نظاره بنشینم
و اما...
لب هایت گرما بخش بر دل سردم
وااای اگر سهم من از زندگی تو باشی
میان اتش مثال ابراهیم خواهم رفت

2021/06/18 - 10:43