اولين تأثير فقر، كشتن فكر است يعنى اگر شما به اندازه‌ى كافى بـراى حيات پـول نداشته بـاشيد بردهٔ بى اختيار پول خـواهيد بود همان شرايطى كه طبقهٔ متوسط به‌ آن

"گذران زندگى" می‌گويند.
2021/06/19 - 11:49
دیدگاه
mehdi_

Barikala

1400/05/4 - 10:20 ·

باز نشر توسط