میخاے دیوونش ڪنی؟
زنگ بزن بهش بگو واقعا ازت انتظار نداشتم، بعد قطع ڪن هرچے هم زنگ زد جواب نده.
روانے هم خودتی
2021/06/19 - 20:51