به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم. هنوز بیداریم و زنده اما، در گورخانه ها!
2021/06/20 - 18:22
دیدگاه
masood

تلخ ولی واقعی

1400/03/30 - 18:24 ·
taban

اره

1400/03/30 - 18:25 ·