یارو رفته رو برگه رای اسم زیدش رو نوشته عکس گرفته واسش فرستاده اونم استوری کرده. مشکلاتمون یکی دوتا نیست که
2021/06/20 - 18:27