دوست داشتن را اگر انتهایی بود
من میتوانستم
سالها انجا منتظر بمانم
و تو
هم چنان نیایی

2021/06/22 - 08:14