اشتباه نکن دور و نزدیک بودنِ آدم‌ها به فاصله‌شان تا تو نیست! نزدیک‌ترین آدم به تو، آن کسی است که از دور‌ترین فاصله، همیشه هوایَت را دارد...

2021/06/23 - 22:27 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-06-23_22-27-17.jpg
photo_2021-06-23_22-27-17.jpg · 1080x1113px, 141KB