‏خیلی گرمه و کولر جواب نمی‌ده. خیلی غمگینم و الکل جواب نمی‌ده. خیلی دلم تنگ شده و می‌دونم پیام بدم اونم جواب نمی‌ده.

2021/06/25 - 15:21