‏یه زمانی اونقدر عاقل میشی
که بجای اینکه باهمه ی وجودت بحث کنی
و ساعتها حال بد رو به جون بخری
ول میکنی و میری
2021/06/25 - 17:02