من آدم گردن شقی نیستم ولی حرف زور میشنوم گردنم شق میشه

2021/06/26 - 23:31
دیدگاه
Amiiir

شانس اوردیم فقط گردنت شق میشه

1400/04/5 - 23:38 ·
kazem12

خخخ تو هم خوب حرف میزنیا امیر

1400/04/5 - 23:45 ·
Amiiir

اون دفه که به بهانه درخت پفک مارو بردی خونه تون ...تجربه شد واسم

1400/04/5 - 23:48 ·
kazem12

نمیاین الکی دلمون آب میکنین {-18-}

1400/04/5 - 23:52 ·
Amiiir

به کبیر و صغیر رحم نمیکنی مسلمان ...

1400/04/5 - 23:54 ·
kazem12

ما شمالیا مهمان نوازیم جان من شلوارتو در بیار راحت باش{-18-}

1400/04/5 - 23:59 ·
Amiiir

این فیس دیگه جای موندن نیست ...همینو کم داشت

1400/04/6 - 00:02 ·
kazem12

{-18-}بیا کاریت ندارم قزوین نیست اینجا میترسی داداش من

1400/04/6 - 00:11 ·
Amiiir

هنوز جای قبلی درد میکنه

1400/04/6 - 00:12 ·
kazem12

{-18-}بیا روغن بمالم دردش کمتر شه اذیت میشی

1400/04/6 - 00:20 ·