دور باش..

اما
نزدیک!
من از
نزدیک بودن های
دور
میترسم...!!!
2021/06/28 - 00:47