تو را در سینه میکارم

که بمانی...
ریشه کنی...
و هرگز نروی...!!!

2021/06/28 - 12:30
پیوست عکس:
بارگیری.jpg
بارگیری.jpg · 225x225px, 8KB