‏به آدمایی که تنها میرن سینما، کافه و پارک زُل نزنید. هیچ مشکل خاصی ندارن، فقط زودتر از شما به این درک رسیدن که تا آخرعمر تنها کسی که کنارته، خودتی.
2021/06/29 - 16:40