دل که میدهی دل نیز بستان ... وگرنه تو بیدل میمانی و اون دو دل
2021/07/03 - 00:32