كاش در تقديرِ بى مقدارِ ما بيچارگان

خواستن ها با توانستن كمى همراه بود!
2021/07/04 - 19:52
پیوست عکس:
photo_2021-07-04_19-40-39.jpg
photo_2021-07-04_19-40-39.jpg · 540x314px, 26KB