پرسيدن

بدترین درد کدومه؟
یکی گفت : عاشقی !

یکی گفت : تنهایی ،
یکی گفت : دلتنگی !

یکی گفت : فقر ...
اما هیچکس نگفت :

پير شدنِ پدر و مادر...
2021/07/04 - 19:56