كاش در تقديرِ بى مقدارِ ما بيچارگان
خواستن ها با توانستن كمى همراه بود!
2021/07/04 - 21:50 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
08.jpg